1 13 พ.ย. 2562  การส่งสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 12 พ.ย. 2562  (ด่วนที่สุด) การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2562  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
3 12 พ.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์ติดตามใบเสร้จรับเงิน (กรณีจ่ายตรงผู้ขาย) ทวงคร้ังที่ 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 12 พ.ย. 2562  (ด่วนที่สุด) การส่งสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สัญญาจ้างระหว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 12 พ.ย. 2562  สรุปข้อมูลนักศึกษารายบุคคลหลักสุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
6 12 พ.ย. 2562  (ด่วนที่สุด) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังห  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 12 พ.ย. 2562  (ด่วนที่สุด) การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ใ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 12 พ.ย. 2562  โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
9 11 พ.ย. 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 11 พ.ย. 2562  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งลาออกของจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 11 พ.ย. 2562  การจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตรส่วน 1: 4,000  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 11 พ.ย. 2562  (ด่วนที่สุด) เปลี่ยนกำหนดการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 11 พ.ย. 2562  (ด่วนที่สุด) การประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
14 07 พ.ย. 2562  รับเอกสารแก้ไข  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 07 พ.ย. 2562  การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
16 06 พ.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 06 พ.ย. 2562  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2562)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
18 06 พ.ย. 2562  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
19 06 พ.ย. 2562  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดั  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
20 06 พ.ย. 2562  การกำหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
21 06 พ.ย. 2562  ขอเชิญประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 06 พ.ย. 2562  (ด่วนที่สุด) การมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 05 พ.ย. 2562  (ด่วนที่สุด) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
24 05 พ.ย. 2562  (ด่วนที่สุด) รายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประจำภาคเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
25 05 พ.ย. 2562  การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2556 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
26 05 พ.ย. 2562  ประกาศขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
27 05 พ.ย. 2562  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ด้วย e-Learing หลักสูตรเงินทองต้องวา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 05 พ.ย. 2562  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่เลขบัตรประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
29 04 พ.ย. 2562  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 04 พ.ย. 2562  สำรวจนักศึกษาประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขางานการเกษตร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
31 04 พ.ย. 2562  รายงานจำนวนผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขางานคอมพิ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
32 04 พ.ย. 2562  ข้อมูลนักศึกษารายบุคคลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
33 04 พ.ย. 2562  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
34 04 พ.ย. 2562  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการโครงการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
35 04 พ.ย. 2562  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินการกุศลรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2562  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
36 04 พ.ย. 2562  (ด่วนที่สุด) แก้ไขข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (คร้ังที่ 2)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
37 04 พ.ย. 2562  การจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
38 01 พ.ย. 2562  ซักซ้อมแนวปฏิบัติการอนุมัติการจบหลักสูตรและออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
39 01 พ.ย. 2562  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา "การจัดการเรียนการสอน  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
40 01 พ.ย. 2562  (ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
41 01 พ.ย. 2562  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญเข้าร่วมการเสาวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
42 31 ต.ค. 2562  การอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัมนาประชาธิป/ไตยตำบล (ศส.ปชต.)  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
43 31 ต.ค. 2562  เผยแพร่สื่อประกอบการเรียนรู้ รายวิชาการป้องกันการทุจริต หลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามหลักสูตรการศึก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
44 31 ต.ค. 2562  (ด่วนที่สุด) การส่งสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พงศ. 2563 (สัญญาจ้างระห  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 31 ต.ค. 2562  (ด่วนที่สุด) รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิรา  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
46 31 ต.ค. 2562  การสำรวจรายชื่อข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 31 ต.ค. 2562  การสำรวจรายชื่อข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 31 ต.ค. 2562  เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ส  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 31 ต.ค. 2562  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 31 ต.ค. 2562  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัพมันธ์สรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 31 ต.ค. 2562  การศึกษาหลักสูตรจิตวิทยากความมั่นคง รุ่นที่ 120 ประจำปีงบประมาณ 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 31 ต.ค. 2562  รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลางหรือเมืองที่มีคววามเป็ย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 31 ต.ค. 2562  (ด่วนที่สุด) รายงานการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
54 30 ต.ค. 2562  ขอส่งสำเนาหนังสือประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
55 30 ต.ค. 2562  (ด่วนที่สุด) การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ผ่านโควตา  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
56 30 ต.ค. 2562  (ด่วนที่สุด) แก้ไขข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
57 30 ต.ค. 2562  (ด่วนที่สุด) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
58 29 ต.ค. 2562  แจ้งกำหนดสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
59 28 ต.ค. 2562  (ด่วนที่สุด) รายงานการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาคเรียนที่ 2  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
60 28 ต.ค. 2562  (ด่วนที่สุดป รายงานการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียนหลักสุตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มเป้า  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
61 28 ต.ค. 2562  (ด่วนที่สุด) รายงานการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
62 28 ต.ค. 2562  (ด่วนที่สุด) แบบสำรวจผลิตภัณพ์/สินค้าดีเด่น ที่ประชาชนผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ขอ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
63 25 ต.ค. 2562  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ไตรมาส 1-2  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
64 25 ต.ค. 2562  ขอความร่วมมือประสานบุคคลเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานบูรณาการป้องกันเอชไอวีและการตั้งครรภ์  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
65 25 ต.ค. 2562  ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการจัดงานอย่างไร ลดการใช้พลาสติก "Say No To Plastic"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 25 ต.ค. 2562  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 24 ต.ค. 2562  (ด่วนที่สุด) สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษาสำห  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 23 ต.ค. 2562  (ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจัดทำสรุปผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
69 23 ต.ค. 2562  (ด่วนที่สุด) การอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 23 ต.ค. 2562  (ด่วนที่สุด) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชอันเนื่องมา  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ