1 01 ต.ค. 2562  ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  สูงเนิน      รับ
2 01 ต.ค. 2562  ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน  สูงเนิน      รับ
3 30 ก.ย. 2562  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจการมี การใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน กศน.ตำบล ทั่วประเทศ  เสิงสาง      รับ
4 20 ก.ย. 2562  ตอบแบบสอบถามบุคลากรทางการศึกษา (ครู กศน.) ผู้รับผิดชอบดูแลฯ  สูงเนิน      รับ
5 20 ก.ย. 2562  ตอบแบบสอบถามบุคลากรทางการศึกษา (ครู กศน.) ผู้รับผิดชอบดูแลฯ  สูงเนิน      รับ
6 12 ก.ย. 2562  แจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการล้อมรักถักรั้วครอบครัวปลอดภัยต้านภัยยาเสพติด  สูงเนิน      รับ
7 04 ก.ย. 2562  เรื่อง การดำเนินการจัดประชุมสัมมนา “ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียบรู้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”  เสิงสาง      รับ
8 04 ก.ย. 2562  รายงานผลการดำเนินงานบูรณาการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ก  ชุมพวง      รับ
9 04 ก.ย. 2562  ส่งรายชื่อเข้าร่วมงานวันที่ 17 กันยายน 2562  พระทองคำ      รับ
10 03 ก.ย. 2562  เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานบูรณาการการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ  เสิงสาง      รับ
11 03 ก.ย. 2562  เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เสิงสาง      รับ
12 02 ก.ย. 2562  เรื่อง การอบรม “การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษารัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติงานในพื้นที่”  เสิงสาง      รับ
13 30 ส.ค. 2562  รายงานการจัดกิจกรรมกีฬาในสถานศึกษา ของสำนักงาน กศน.  ชุมพวง      รับ
14 30 ส.ค. 2562  โครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  ชุมพวง      รับ
15 28 ส.ค. 2562  เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  เสิงสาง      รับ
16 28 ส.ค. 2562  รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  ชุมพวง      รับ
17 28 ส.ค. 2562  ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  บัวใหญ่      รับ
18 28 ส.ค. 2562  ขออนุญาตไปราชการ  บัวใหญ่      รับ
19 28 ส.ค. 2562  รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  บัวใหญ่      รับ
20 27 ส.ค. 2562  ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ งบอุดหนุน ค่าาจัดการเรียนการสอน  ห้วยแถลง      รับ
21 22 ส.ค. 2562  เรื่อง ขอเชิญเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๒  เสิงสาง      รับ
22 24 ก.ค. 2562  เรื่อง การรายงานผู้จบหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557  เสิงสาง      รับ
23 28 มิ.ย. 2562  ขออนุมไปราชการ  พระทองคำ      รับ
24 10 มิ.ย. 2562  การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังงกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  ชุมพวง      รับ
25 10 มิ.ย. 2562  เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสื่อสารองค์กร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา  เสิงสาง      รับ
26 27 พ.ค. 2562  เรื่อง ขอสลิปเงินเดือน  เสิงสาง      รับ
27 18 พ.ค. 2562  เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสอบทานและการบริหารงบประมาณ ไตรมาส 3-4ประ  เสิงสาง      รับ
28 17 พ.ค. 2562  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  เสิงสาง      รับ
29 16 พ.ค. 2562  เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒  เสิงสาง      รับ
30 29 เม.ย. 2562  แจ้งแนวทางการดำเนินการขอพระราชทานความเป็นธรรมและฏีกาฯ  พระทองคำ      รับ
31 26 เม.ย. 2562  เรื่อง โครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เสิงสาง      รับ
32 18 เม.ย. 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  บัวใหญ่      รับ
33 11 เม.ย. 2562  ส่งสรุปการประเมินพนักงานราชการ  พระทองคำ      รับ
34 29 มี.ค. 2562  การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  บัวลาย      รับ
35 28 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประทาย      รับ
36 28 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการประวัิตศาสตร์ชาติไทย  สูงเนิน      รับ
37 28 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย        รับ
38 28 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย  พระทองคำ      รับ
39 28 มี.ค. 2562  รายชื่อคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  ลำทะเมนชัย      รับ
40 26 มี.ค. 2562  กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)        รับ
41 25 มี.ค. 2562  การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  บัวใหญ่      รับ
42 25 มี.ค. 2562  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 เพิ่มเติม  โชคชัย      รับ
43 25 มี.ค. 2562  ขอความร่วมมือจัดทำแผนการในเชิงรุกในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรายงานผลการดำเนินงาน  โชคชัย      รับ
44 25 มี.ค. 2562  รายงานโครงการพระราชดำริ สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562  โชคชัย      รับ
45 25 มี.ค. 2562  สรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562  โชคชัย      รับ
46 22 มี.ค. 2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ลำทะเมนชัย      รับ
47 22 มี.ค. 2562  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ(แก้ไข)  ชุมพวง      รับ
48 22 มี.ค. 2562  คำสั่งแต่งตั้ง กรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ลำทะเมนชัย      รับ
49 20 มี.ค. 2562  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ  ชุมพวง      รับ
50 19 มี.ค. 2562  เรื่อง กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)  เสิงสาง      รับ
51 19 มี.ค. 2562  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  เสิงสาง      รับ
52 15 มี.ค. 2562  เรื่อง กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)  เสิงสาง      รับ
53 15 มี.ค. 2562  เรื่อง กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)  เสิงสาง      รับ
54 15 มี.ค. 2562  เรื่อง กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)  เสิงสาง      รับ
55 15 มี.ค. 2562  เรื่อง กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)  เสิงสาง      รับ
56 15 มี.ค. 2562  เรื่อง กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)  เสิงสาง      รับ
57 14 มี.ค. 2562  การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน  บัวใหญ่      รับ
58 13 มี.ค. 2562  ส่งรายงานการติดตามประชกรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  เทพารักษ์      รับ
59 13 มี.ค. 2562  ส่งคำสั่งแต่งตั้งประเมินพนักงานราชการ(แก้ไข)  ชุมพวง      รับ
60 12 มี.ค. 2562  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ (แก้ไข)  โนนไทย      รับ
61 12 มี.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ลำทะเมนชัย      รับ
62 11 มี.ค. 2562  เรื่อง ขออนุญาตนำนักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่  เสิงสาง      รับ
63 08 มี.ค. 2562  เรื่อง คัดเลือก ครู กศน.เข้ารับการอบรม ครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปี  เสิงสาง      รับ
64 06 มี.ค. 2562  ขออนุญาตไปราชการ  แก้งสนามนาง      รับ
65 06 มี.ค. 2562  ขออนุญาตไปราชการ  แก้งสนามนาง      รับ
66 26 ก.พ. 2562  เรื่อง นำส่งข้อมูลการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในพื้นที่  เสิงสาง      รับ
67 25 ก.พ. 2562  เรื่อง การพิจารณาชุมชนต้นแบบฯ เข้าร่วมแสดงผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการ  เสิงสาง      รับ
68 22 ก.พ. 2562  เรื่อง แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  เสิงสาง      รับ
69 22 ก.พ. 2562  เรื่อง แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  เสิงสาง      รับ
70 15 ก.พ. 2562  เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด  เสิงสาง      รับ
71 12 ก.พ. 2562  เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เสิงสาง      รับ
72 05 ก.พ. 2562  เรื่อง โครงการสานสายใย กศน.๘  เสิงสาง      รับ
73 05 ก.พ. 2562  โครงการสานสายใย กศน. ๘  สูงเนิน      รับ
74 23 ม.ค. 2562  เรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงาน กศน.  เสิงสาง      รับ
75 09 ม.ค. 2562  จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการตำแหน่ง บรรณารักษ์  สูงเนิน      รับ
76 25 ธ.ค. 2561  เรื่อง ข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2561  เสิงสาง      รับ
77 07 ธ.ค. 2561  ส่งการตรวจสอบการนำกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา  สูงเนิน      รับ
78 06 ธ.ค. 2561  ส่งผลการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนฯ  เทพารักษ์      รับ
79 14 พ.ย. 2561  เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  เสิงสาง      รับ
80 07 พ.ย. 2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเนื่องจากหมดวาระ  เสิงสาง      รับ
81 06 พ.ย. 2561  รายงานการจัดการสอนหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561  เสิงสาง      รับ
82 05 พ.ย. 2561  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562  สีดา      รับ
83 19 ต.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ  เมืองนครราชสีมา      รับ
84 09 ต.ค. 2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด  เสิงสาง      รับ
85 03 ต.ค. 2561  เรื่อง ส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.  เสิงสาง      รับ
86 26 ก.ย. 2561  เสนอความต้องการในการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน  บัวลาย      รับ
87 10 ก.ย. 2561  เรื่อง ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  เสิงสาง      รับ
88 29 ส.ค. 2561  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลกลุ่มจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน  เสิงสาง      รับ
89 29 ส.ค. 2561  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลกลุ่มจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน  เสิงสาง      รับ
90 29 ส.ค. 2561  ส่งแบบเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กศน.อำเภอโนนแดง  โนนแดง      รับ
91 28 ส.ค. 2561  ขออนุมัติการเดินทางไปราชการเพื่อร่วมงาน"วันท่ีระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ"  ห้วยแถลง      รับ
92 28 ส.ค. 2561  การคัดเลือกบุคคลกลุ่มจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน  ห้วยแถลง      รับ
93 09 ส.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๑  เทพารักษ์      รับ
94 31 ก.ค. 2561  การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล(๔G) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  พิมาย      รับ
95 25 ก.ค. 2561  ส่งกรอบรูปแบบการจัดทำเอกสารชุมชนต้นแบบ  เทพารักษ์      รับ
96 24 ก.ค. 2561  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  เสิงสาง      รับ
97 03 ก.ค. 2561  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการจัด กิจกรรมรณร  เสิงสาง      รับ
98 29 มิ.ย. 2561  เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  เสิงสาง      รับ
99 26 มิ.ย. 2561  สรุปผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา  ปากช่อง      รับ
100 25 มิ.ย. 2561  โครงการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือวิสามัญ  ปากช่อง      รับ
101 19 มิ.ย. 2561  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือวิสามัญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  เสิงสาง      รับ
102 15 มิ.ย. 2561  รายงานการจัดการสอนหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  เสิงสาง      รับ
103 14 มิ.ย. 2561  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง  ชุมพวง      รับ
104 26 พ.ค. 2561  คำสั่งสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนคราชสีามา  เสิงสาง      รับ
105 21 พ.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  เสิงสาง      รับ
106 21 พ.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  เสิงสาง      รับ
107 17 พ.ค. 2561  การรายงานผลการดำเนินงานตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"  เทพารักษ์      รับ
108 17 พ.ค. 2561  การรายงานผลการดำเนินงานตาม  ปากช่อง      รับ
109 27 เม.ย. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  เสิงสาง      รับ
110 11 เม.ย. 2561  เสนอความต้องการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม  บ้านเหลื่อม      รับ
111 23 มี.ค. 2561  การรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  เสิงสาง      รับ
112 23 มี.ค. 2561  การรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  เสิงสาง      รับ
113 16 มี.ค. 2561  เรื่อง ส่งแบบตอบรับการดำเนินกิจกรรมชุมชนเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ร  เสิงสาง      รับ
114 16 มี.ค. 2561  การดำเนินกิจกรรมชุมชนเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่นระดับจังหวัด  พิมาย      รับ
115 16 มี.ค. 2561  การดำเนินกิจกรรมชุมชนเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่นระดับจังหวัด  พิมาย      รับ
116 14 มี.ค. 2561  การประเมินพนักงานราชการ  สีดา      รับ
117 12 มี.ค. 2561  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  บัวลาย      รับ
118 02 มี.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เสิงสาง      รับ
119 16 ก.พ. 2561  ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตราย  พิมาย      รับ
120 14 ก.พ. 2561  ส่งแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในสถานศึกษา  เสิงสาง      รับ
121 12 ก.พ. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าอบรมโครงการวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ อำเภอเทพารักษ์  เทพารักษ์      รับ
122 30 ม.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่  วังน้ำเขียว      รับ
123 30 ม.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่  วังน้ำเขียว      รับ
124 26 ม.ค. 2561  แบบเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2561  บ้านเหลื่อม      รับ
125 22 ม.ค. 2561  เรื่อง การรายงานการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของส่วนราช  เสิงสาง      รับ
126 17 ม.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  เสิงสาง      รับ
127 17 ม.ค. 2561  ขอส่งการรับงบประมาณเงินอุดหนุนทางการศึกษาสิ่งอำนวยความ สะดวก สื่อ บริการและความ ช่วยเหลืออ  เสิงสาง      รับ
128 29 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับ กศน.อำเภอลำทะเมนชัย  ลำทะเมนชัย      รับ
129 29 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่  เสิงสาง      รับ
130 28 ธ.ค. 2560  รายงานข้อมูลพื้นที่เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ในเขตเมือง  เสิงสาง      รับ
131 28 ธ.ค. 2560  รายงานข้อมูลพื้นที่เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ในเขตเมือง  เสิงสาง      รับ
132 27 ธ.ค. 2560  ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  วังน้ำเขียว      รับ
133 26 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ด่านขุนทด      รับ
134 26 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ฯ  แก้งสนามนาง      รับ
135 25 ธ.ค. 2560  สรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560  เสิงสาง      รับ
136 22 ธ.ค. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ  เทพารักษ์      รับ
137 21 ธ.ค. 2560  คณะกรรมการดำเนิืนการสอบN-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โนนไทย      รับ
138 18 ธ.ค. 2560  ส่งแบบสำรวจศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบล  เสิงสาง      รับ
139 18 ธ.ค. 2560  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์  เสิงสาง      รับ
140 18 ธ.ค. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  เสิงสาง      รับ
141 15 ธ.ค. 2560  ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  เสิงสาง      รับ
142 13 ธ.ค. 2560  รายงานการรับทุนฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  วังน้ำเขียว      รับ
143 13 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับอำเภอ  ด่านขุนทด      รับ
144 08 ธ.ค. 2560  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย  พิมาย      รับ
145 08 ธ.ค. 2560  การรายงานความเสียหายจากอุทกภัย  พิมาย      รับ
146 07 ธ.ค. 2560  ขอรายงานบัญชีทางการเงิน  วังน้ำเขียว      รับ
147 06 ธ.ค. 2560  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย(MOU)  ชุมพวง      รับ
148 22 พ.ย. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ  ชุมพวง      รับ
149 21 พ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจการจัดอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ  สูงเนิน      รับ
150 21 พ.ย. 2560  ขอส่งแบบรายงานการบริจาคโลหิต  เสิงสาง      รับ
151 21 พ.ย. 2560  ขอส่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “กลุ่มรักการอ่าน”  เสิงสาง      รับ
152 09 พ.ย. 2560  การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  พิมาย      รับ
153 08 พ.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่  เสิงสาง      รับ
154 07 พ.ย. 2560  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมงาน ปีการศึกษา 2561  เมืองนครราชสีมา      รับ
155 01 พ.ย. 2560  ส่ง คำถามจากท่านนายกรัฐมนตรีฯ  ด่านขุนทด      รับ
156 01 พ.ย. 2560  ส่ง คำถามจากท่านนายกรัฐมนตรีฯ  ด่านขุนทด      รับ
157 01 พ.ย. 2560  การประชุมชี้แจง (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานฯ  โนนไทย      รับ
158 30 ต.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการแทน  วังน้ำเขียว      รับ
159 26 ต.ค. 2560   เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  เสิงสาง      รับ
160 19 ต.ค. 2560  ข้อมูลสถานประกอบการเพิ่มฝึกประสบการณ์อาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงปิดภาคเรียน  เสิงสาง      รับ
161 16 ต.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงาน ศส.ปชต (แขวง) ปี 2560  เสิงสาง      รับ
162 16 ต.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๔)  เสิงสาง      รับ
163 12 ต.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (แขวง) ๒๕๖๐  วังน้ำเขียว      รับ
164 12 ต.ค. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  เสิงสาง      รับ
165 11 ต.ค. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  วังน้ำเขียว      รับ
166 10 ต.ค. 2560  การขออัตราตำแหน่งแทนที่ว่าง (เพิ่มเติม)  เสิงสาง      รับ
167 10 ต.ค. 2560  ขอส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี ๒๕๖๑  วังน้ำเขียว      รับ
168 10 ต.ค. 2560  ขออัตราตำแหน่งแทนที่ว่าง  วังน้ำเขียว      รับ
169 10 ต.ค. 2560  ต่อสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  วังน้ำเขียว      รับ
170 09 ต.ค. 2560  ข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึกไดอารี  สูงเนิน      รับ
171 02 ต.ค. 2560  การสำรวจอัตราจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)  ชุมพวง      รับ
172 02 ต.ค. 2560  การสำรวจอัตราจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2561  ชุมพวง      รับ
173 26 ก.ย. 2560  ส่งข้อมูลการสำรวจอัตราจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  บัวลาย      รับ
174 07 ก.ย. 2560  ส่งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แก้งสนามนาง      รับ
175 29 ส.ค. 2560  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ชุมพวง      รับ
176 22 ส.ค. 2560  แก้ไขเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบลุน)ค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องสมุด  สีดา      รับ
177 21 ส.ค. 2560  การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ครู กศน.ประจำปี 2560  ชุมพวง      รับ
178 21 ส.ค. 2560  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบลงทุน)ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน  สีดา      รับ
179 17 ส.ค. 2560  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โนนไทย      รับ
180 17 ส.ค. 2560  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โนนไทย      รับ
181 17 ส.ค. 2560  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โนนไทย      รับ
182 16 ส.ค. 2560  การคัดเลือกนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน  พิมาย      รับ
183 16 ส.ค. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  เสิงสาง      รับ
184 15 ส.ค. 2560  การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี๒๕๖๐  โนนไทย      รับ
185 02 ส.ค. 2560  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพะรเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  โนนไทย      รับ
186 31 ก.ค. 2560  รายงานข้อมูลพื้นฐานศูนย์การเรียนชุมชน  โนนไทย      รับ
187 26 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๓)  เสิงสาง      รับ
188 19 ก.ค. 2560  รายงานข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณากำหนดแนวทางการจ้างงานเพื่อให้ประชาชน ผู้มีรายได้น้อ  บัวลาย      รับ
189 17 ก.ค. 2560  ขอรับคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบล  คง      รับ
190 17 ก.ค. 2560  ขอรับแบบสถอบถามหัวหน้า กศน.ตำบล  ด่านขุนทด      รับ
191 14 ก.ค. 2560  ขอรับคู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตำบล  โชคชัย      รับ
192 11 ก.ค. 2560  ข้อส่ังการนายกรัฐมนตรีฯ  ด่านขุนทด      รับ
193 20 มิ.ย. 2560  แบบตอบรับสำรองที่พักการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างประบการณ์ก่อนจบฯ  สูงเนิน      รับ
194 15 มิ.ย. 2560  ขออนุญาตไปราชการ (แก้ไข)  เสิงสาง      รับ
195 12 มิ.ย. 2560  แนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ  พิมาย      รับ
196 09 มิ.ย. 2560  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการพิจารณากำหนดแนวทางการจ้างงานเพื่อให้ประชาชนผุ้มีรายได้น้อยมีรายไ  ชุมพวง      รับ
197 07 มิ.ย. 2560  ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์  เสิงสาง      รับ
198 06 มิ.ย. 2560  รายงานแผนประวัติศาสตร์ชาติไทย  ประทาย      รับ
199 23 พ.ค. 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย 1/2560  ปากช่อง      รับ
200 22 พ.ค. 2560  สำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ  ชุมพวง      รับ