ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.จังหวัดนครราชสีมา

View: ข้อมูล กศน.ตำบลทั้งหมด  Printer Friendly  Export to Excel  Export to HTML  

 Search
ชื่อตำบล =
อำเภอ contains
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 6
     Records 1 to 50 of 289     
Page Size 
 
ลำดับที่
ภาพ กศน.ตำบล
หัวหน้า กศน.ตำบล
ชื่อ/นามสกุล (*)
เบอร์โทรศัพท์ (*)
รหัสตำบล
ชื่อตำบล
หมู่ที่ (*)
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด (*)
รหัสไปรษณีย์ (*)
เส้นทางการเดินทาง
จาก กศน.จังหวัด (*)
View
1
 
นางรัชนีวรรณ สกุลจร
080-722-05
302301
แก้งสนามนาง
2
แก้งสนามนาง
แก้งสนามนาง
นครราชสีมา
30440
View
2
 
นายมงคล ภานอก
870-008-88
302302
โนนสำราญ
5
โนนสำราญ
แก้งสนามนาง
นครราชสีมา
30440
View
3
 
นางเพ็ญศิริ ทิพโชติ
087-430-94
302303
บึงพะไล
13
บึงพะไล
แก้งสนามนาง
นครราชสีมา
30440
View
4
 
นางสาวกฤติมาภรณ์ สืบสำราญ
083-345-88
302304
สีสุก
5
สีสุก
แก้งสนามนาง
นครราชสีมา
30440
View
5
 
นางสาวสุเนตรา ศรีภู
087-450-19
302305
บึงสำโรง
2
บึงสำโรง
แก้งสนามนาง
นครราชสีมา
30440
View
6
 
นางสาวดวงเดือน แก่สำโรง
089-965-47
301901
ขามทะเลสอ
4
ขามทะเลสอ
ขามทะเลสอ
นครราชสีมา
30280
View
7
 
นางสาวสุภารัตน์ ภูช่างทอง
089-716-60
301902
โป่งแดง
7
โป่งแดง
ขามทะเลสอ
นครราชสีมา
30280
View
8
 
นางสาวนฤมล โอมฤก
081-790-39
301903
พันดุง
1
พันดุง
ขามทะเลสอ
นครราชสีมา
30280
View
9
 
นางอรอุมา ชุ่มไพศาล
081-751-25
301904
หนองสรวง
5
หนองสรวง
ขามทะเลสอ
นครราชสีมา
30280
View
10
 
นางสาวรัชพร ดิสภักดี
089-579-18
301905
บึงอ้อ
1
บึงอ้อ
ขามทะเลสอ
นครราชสีมา
30280
View
11
นางสาวนิตยา นวนสันเทียะ
089-428-24
301101
ขามสะแกแสง
14
ขามสะแกแสง
ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
30290
View
12
นางสาวปราณีรัตนา เฟื่องสันเทียะ
087-876-84
301104
ชีวึก
6
ชีวึก
ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
30290

การเดินทางจาก กศน.จังหวัดนครราชสีมา   ถึงกศน.ตำบลชีวึก  ระยะทาง  57  กม.

เว็บไซต์ กศน.ตำบล  กศน.ตำบลชีวึก 

Websit :ksam.cheewuek@gmail.com

View
13
นางสาวจิตรวดี จรรยาพิทักษ์
0823727941
301102
โนนเมือง
8
โนนเมือง
ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
30290
View
14
นางสาวยุพาพร บุญนอก
089-583-8658
301105
พะงาด
6
พะงาด
ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
30290
View
15
นางสาวสาคร ค่ำกลาง
087-253-8058
301107
เมืองเกษตร
5
เมืองเกษตร
ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
30290
View
16
นางสาวอภิสรา มะลิวงศ์
085-763-76
301103
เมืองนาท
4
เมืองนาท
ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
30290
View
17
 
นายคมกริช บนไม้กลาง
084-780-43
301106
หนองหัวฟาน
6
หนองหัวฟาน
ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
30290
View
18
นายสุทิน แจ้งไพร
0862607214
300401
เมืองคง
7
เมืองคง
คง
นครราชสีมา
30260
View
19
นายณรงค์ มณีรัตน์
0819670162
300407
หนองบัว
10
หนองบัว
คง
นครราชสีมา
30260
View
20
นายเดชา ประจันทะศรี
087-964-85
300406
หนองมะนาว
10
หนองมะนาว
คง
นครราชสีมา
30260
View
21
นายธงชัย กิ่งมะลัง
0849623792
300403
เทพาลัย
9
เทพาลัย
คง
นครราชสีมา
30260
View
22
นางปาริชาติ คมขำ
089-272-48
300408
โนนเต็ง
1
โนนเต็ง
คง
นครราชสีมา
30260
View
23
นายสมศักดิ์ ชัยศรี
0887210739
300405
บ้านปรางค์
13
บ้านปรางค์
คง
นครราชสีมา
30260
View
24
นางสาวสุพรรณี ลิ้มภัทราพร
081-548-27
300410
ขามสมบูรณ์
2
ขามสมบูรณ์
คง
นครราชสีมา
30260
View
25
นายภานุวัฒน์ ดุษฎีนิศากร
08-9849-4055
300402
คูขาด
4
คูขาด
คง
นครราชสีมา
30260
View
26
นายกฤษฎา เนตรโคกสูง
081-062-91
300409
ดอนใหญ่
1
ดอนใหญ่
คง
นครราชสีมา
30260
View
27
นางสุพัชชรี เสนใหม่
082-147-39
300404
ตาจั่น
5
ตาจั่น
คง
นครราชสีมา
30260
View
28
 
นายสุทธิพร มีดีจันทรังษี
085-638-20
300203
ครบุรี
1
ครบุรี
ครบุรี
นครราชสีมา
30250
View
29
นายใจเพ็ชร เพ็ชรกิ่ง
089-779-0601
300210
ครบุรีใต้
6
ครบุรีใต้
ครบุรี
นครราชสีมา
30250
View
30
นางพัชรพร ชาวสวน
087-957-9344
300204
โคกกระชาย
12
โคกกระชาย
ครบุรี
นครราชสีมา
30250
View
31
นายปรีดี สร้างนอก
087-8271028
300205
จระเข้หิน
4
จระเข้หิน
ครบุรี
นครราชสีมา
30250
View
32
นายปรีดี สร้างนอก
087-8271028
300202
เฉลียง
4
เฉลียง
ครบุรี
นครราชสีมา
30250
View
33
นางสาวปรียวัชร์ ทวีทรัพย์
089-285-61
300201
แชะ
4
แชะ
ครบุรี
นครราชสีมา
30250
View
34
นางชนัญญา ชาญจอหอ
086-247-1615
300211
ตะแบกบาน
1
ตะแบกบาน
ครบุรี
นครราชสีมา
30250
View
35
นายศุภวิชญ์ ยอดปรางค์
086-251-51
300208
บ้านใหม่
5
บ้านใหม่
ครบุรี
นครราชสีมา
30250
View
36
 
นายปราโมทย์ ศิริม่วง
083-365-31
300206
มาบตะโกเอน
8
มาบตะโกเอน
ครบุรี
นครราชสีมา
30250
View
37
 
นางศิริพร จงดี
088-378-66
300209
ลำเพียก
1
ลำเพียก
ครบุรี
นครราชสีมา
30250
View
38
นางสาวปุณยนุช วงศ์จักร
085-456-76
300212
สระว่านพระยา
3
สระว่านพระยา
ครบุรี
นครราชสีมา
30250
View
39
นายณฐนนท์ บึงอ้อ
082-754-59
300207
อรพิมพ์
1
อรพิมพ์
ครบุรี
นครราชสีมา
30250
View
40
 
นางสาวอภิญญา ศิลป์ประกอบ
087-250-58
300601
จักราช
2
จักราช
จักราช
นครราชสีมา
30230
View
41
 
นายเดชา ใช้ช้าง
083-379-65
300603
ทองหลาง
5
ทองหลาง
จักราช
นครราชสีมา
30230
View
42
 
นางณัฐธิญา สุปัญญเดชา
084-430-40
300604
สีสุก
1
สีสุก
จักราช
นครราชสีมา
30230
View
43
นายปรเมษฐ์ อินทวัฒน์
087-262-92
300605
หนองขาม
1
หนองขาม
จักราช
นครราชสีมา
30230
View
44
นางสาวสุกัญญา สืบสีสุก
084-472-6115
300607
หนองพลวง
8
หนองพลวง
จักราช
นครราชสีมา
30230
View
45
 
นางอรรจิต มูลกลาง
080-722-55
300610
ศรีละกอ
3
ศรีละกอ
จักราช
นครราชสีมา
30230
View
46
 
นางสาวอรุณี แทวกระโทก
086-089-78
300611
คลองเมือง
3
คลองเมือง
จักราช
นครราชสีมา
30230
View
47
 
นายสมบัติ พูนศรี
089-829-62
300613
หินโคน
4
หินโคน
จักราช
นครราชสีมา
30230
View
48
นางสาวนงนุช จำลองมุข
089-847502
303201
ช้างทอง
6
ช้างทอง
เฉลิมพระเกียรติ
นครราชสีมา
30230
View
49
นายกฤษฎา ชัยกล้าหาญ
084-4968448
303202
ท่าช้าง
5
ท่าช้าง
เฉลิมพระเกียรติ
นครราชสีมา
30230
View
50
นางลักขณา กิ่งแก้วกลาง
085-777305
303203
พระพุทธ
11
พระพุทธ
เฉลิมพระเกียรติ
นครราชสีมา
30230
Page  First Previous Next Last  of 6
     Records 1 to 50 of 289     
Page Size 

 

 พัฒนาโดย นิกร เกษโกมล และทีมงาน ICT สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version1.3w ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.