[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
จากอดีตสู่ปัจจุบัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวัง  ร่วมกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในสมัยนั้น  จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ขึ้น  ในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม เป็นการขยายชั้นเรียนจากโรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาศเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นปีที่ ๕๐ และกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๘  และได้ทำการก่อสรางอาคารอำนวยการและพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์คอมมิวนิเคชั้น จำกัด เป็นอาคารแรก ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๓๙ เริ่มเปิดทำการและฝึกอบรมวิชาชีพช่างสิบหมู่ หมู่ช่างรัก (งานประดับมุก) เป็นช่างแรก เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
หลังจากนั้นได้ดำเนินการสร้างอาคารฝึกงาน  และอาคารหอพัก  อาคารโภชนาการ  และอาคารร้านผลิตและจำหน่ายชิ้นงาน  ด้วยเงินงบประมาณแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้พระราชทานนามสถานศึกษาแห่งนี้ว่า  " ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) " เรียกชื่อย่อว่า ศกภ.  และพระราชทานเครื่องหมายโดยสื่อความหมาย ว่า" ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) " ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงครองราชยสมบัติเป็นปีที่ ๕๐


เข้าชม : 24
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by