[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กลุ่มงาน/งาน ชื่อผู้ปฏิบัติงาน
๑.อำนายการ นายพงษ์พินิจ แสงพินิจ
๑.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุการ นางสมสมัย พรมพะเนาว์
    นางชัญญนุช ธนาบูรณ์
    นางยงค์สุดา เกียนประโคน
    น.ส.ประศรพร โชติเมืองปัก
    นางวรรณชญานิศ ภูริโสพิษฐนัท
  งานอาคารสถานที่ นางรังสรรค์ สุพรรณกลาง
    นายเจริญ โพธิ์พิธี
    นางบุญสิริ แก้วมะเริง
    นายอาทิตย์ แหวนโคกสูง
    นายพชร โคตรลือชา
  งานยานพาหนะ นายรังสรรค์ สุพรรณกลาง
    นายสำราญ โพธิ์พอธี
    นายบุญลาศ สายจันทร์
    นายพิชิต รัตนภูมิสิทธิ์
    นายเจริญชัย คำพิมูล
    นายวีระศักดิ์ ดิษสูงเนิน
    นายวิน บัวพันธุ์
๑.๒ กลุ่มงานบริหารบุคคล งานจัดระบบบริหาร น.ส.ประศรพร โชติเมืองปัก
  และพัฒนาองค์กร  
  งานวางแผนอัตรกำลัง นายธีรชาติ ธรรมวงค์
  และกำหนดตำแห่ง นางกฤติยา คิดเห็น
  งานสรรหา นายธีรชาติ ธรรมวงค์
  และบรรจุตำแหน่ง นางกฤติยา คิดเห็น
  งานบำเหน็คความชอบ นายธีรชาติ ธรรมวงค์
  และทะเบียนประวัติ นางกฤติยา คิดเห็น
  งานพัฒนาบุคลากร นายธนากร เล็งศรี
    น.ส.ประศรพร โชติเมืองปัก
  งานวินัยและนิติกร นายพงษ์พินิจ แสงพินิจ
    นายธนากร เล็งศรี
๑.๓ กลุ่มงานบริหาร งานบริหารการเงิน น.ส.วิภารัตน์ ญานกระโทก
การเงินและทรัพย์สิน   น.ส.เสาวนีย์ โฮมชัย
    น.ส.วนิดา นามโคตร
    น.ส.สุธาสินี ปัจจัยเจริญ
    น.ส.มุทิตา มุ้ยกระโทก
    นางอัญชลี ขจรภพ
    น.ส.อนุสรา ทรัพย์เมือง
  งานบริหารบัญชี น.ส.ปนัดดา เสริมสำราญ
    น.ส.ประกอบ ขอเชิญกลาง
    นางศรีวิไล ชัยพิลา
  งานบริหารพัสดุ น.ส.เสาวนีย์ พัฒนพนาวีกุล
  และทรัพย์สิน นายศุภกร หนูมะเริง
    น.ส.มลฤดี ขวัญมั่น
    น.ส.ศิรินภา ทานอก
    นางนันวิกา สารสุข
๑.๔ งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ นายทรงพล เสลานอก
๒. กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา น.ส.นิรมล เจริญศรีศิริพงษ์
๒.๑ งานยุทธศาสตร์   น.ส.นิรมล เจริญศรีศิริพงษ์
แผนงานและนโยบาย   นายทรงเกียรติ ธุรารัตน์
    นางกิตติชาติ แชจอหอ
    น.ส.อติกานต์ จิตตะยโศธร
๒.๒ งานงบประมาณ   น.ส.นิรมล เจริญศรีศิริพงษ์
และระดมทรัพย์ยากร   น.ส.นิรมล เจริญศรีศิริพงษ์
    นายทรงเกียรติ ธุรารัตน์
    นางกิตติชาติ แชจอหอ
    น.ส.อติกานต์ จิตตะยโศธร
๒.๓ งานสารสนเทศ   นายอุทัย เกรมกลาง
และการรายงาน    
๒.๔ งานส่งเสริม   น.ส.นิรมล เจริญศรีศิริพงษ์
การพัฒนายุทธศาสตร์   นางกิตติชาติ แชจอหอ
๓.กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ น.ส.เสาวนีย์ พัฒนะนาวีกุล
๓.๑ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   น.ส.เสาวนีย์ พัฒนะนาวีกุล
    น.ส.ฤดี ทนกระโทก
๓.๒ งานการศึกษาต่อเนื่อง   น.ส.ฐานิตา จำนงนอก
๓.๓ งานส่งเสริมการเทียบโอน/   น.ส.อรุณศรี เรศสันเทียะ
เทียบระดับการศึกษา   น.ส.ฐานิตา จำนงนอก
๓.๔ งานศูนย์ทะเบียนนักศึกษา   น.ส.อรุณศรี เรศสันเทียะ
และงานให้คำปรึกษาแนะนำ    
๓.๕ งานส่งเสริมสนับสนุน   น.ส.นารีวรรณ ศิริพูนสวัสดิ์
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   น.ส.ฤดี ทนกระโทก
    น.ส.ฐานิตา จำนงนอก
๔. กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย น.ส.กาญจนา จงเพียร
๔.๑ งานส่งเสริมและพัฒนา   น.ส.กาญจนา จงเพียร
แหล่งเรียนรู้    
๔.๒ งานส่งเสริมนิทรรศการ   น.ส.ภัคพร ชยเสนาพงศ์
และเผยแพร่    
๕. กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ น.ส.วรรณภา พาพิมาย
๕.๑ งานส่งเสริมภาคีเครือข่าย   น.ส.วรรณภา พาพิมาย
๕.๒ งานกิจการพิเศษ   น.ส.วรรณภา พาพิมาย
๖. กลุ่มนิเทศก ติดตาม และประเมินผล นงพัชราภรณ์ ชุ่มเมืองปัก
การจัดการศึกษา นายนิกร เกษโกมล
๖.๑ งานนิเทศ ติดตาม    นางพัชราภร์ ชุมเมืองปัก
และพัฒนาระบบบริหาร   น.ส.โสพิศ โพธิ์ธิรุกข์
และกระบวนการเรียนรู้    
๖.๒ งานส่งเสริมและพัฒนา   น.ส.อภิญญา ปานเดชา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา   นายภูวรุตม์ ขยันงาน
๖.๓ งานวัดผลและประเมินผล   น.ส.อภิญญา ปานเดชา
    นายภูวรุตม์ ขยันงาน
๖.๔ งานเสริมเสริมและพัฒนา   นายนิกร เกษโกมล
หลักสูตร สื่อ นวัตกรรม   น.ส.โสพิศ โพธิ์ธิรุกข์
และเทคโนโลยีทางการศึกษา    
๗. กลุ่มตรวจสอบภายใน น.ส.ศิรินภา ทานอก
๗.๑ งานตรวจสอบการเงินและบัญชี   น.ส.ศิรินภา ทานอก
    น.ส.วนิดา นามโคตร
๗.๒ งานตรวจสอบการดำเนินการ   น.ส.ศิรินภา ทานอก
    น.ส.วนิดา นามโคตร
 


เข้าชม : 8961
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by