[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

กลยุทธ์ในการพัฒนา กลยุทธ์โดยน้อมนำหลักการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่การ รู้ รัก สามัคคี สู่การปฏิบัติให้สามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ รู้ รัก สามัคคี หมายถึง  รู้ คือ การที่จะทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา รู้ถึงปัจจัยทั้งหมดในการพัฒนา  รัก คือ การการเห็นคุณค่าในสิ่งที่จะพัฒนา เกิดศรัทธา เกิดความรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหานั้นๆ  สามัคคี คือ การร่วมมือ ร่วมใจกัน สามัคคีกันเป็นหมู่คณะระหว่างบ้าน สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ชุมชน ผู้นำ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านในการปฏิบัติงาน การกำกับ นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน และภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม (Implementation) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน (Benefits) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ปรัชญาสถานศึกษา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น” อัตลักษณ์ “คุณธรรมนำความรู้ สู่วิถีพอเพียง” เอกลักษณ์ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์ (Vision) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสางขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณธรรมและห่างไกลจากยาเสพติด มีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำทางโดยครูมืออาชีพภายใต้การบริหารงานตามหลักทรงงาน รู้ รัก สามัคคี การมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล ในการจัดการและพัฒนาตนสู่สังคมอาเซียน พันธกิจ (Mission) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง มีพันธกิจ ดังต่อไปนี้ ๑. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๒. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญา “คิดเป็น” ๓. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตน ผู้เรียนสู่สังคมอาเซียน ๕. บริหารงานตามหลักทรงงาน รู้ รัก สามัคคี การมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล ๖. จัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสนองตอบต่อการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง กำหนดกลยุทธ์โดยน้อมนำหลักการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่การ รู้ รัก สามัคคี และกลไกการขับเคลื่อน“๓ หัว ๒ มือ ๓ หัวใจ” โดยบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรการ ๕ มาตรการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ ๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง 
ถนนครบุรี-เสิงสาง ตำบลเสิงสาง  อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4444- 7228
โทรสาร  0-4444-7228   soeng_sang@korat.nfe.go.th  facebook : กศน.อำเภอเสิงสาง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01