[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

   สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน      สังกัด    
       
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา    
           
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
           
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ
                 E-mail    
sung_noen@korat.nfe.go.th 

ประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน เดิมชื่อศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสูงเนินได้รับจัดตั้ง  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง  กรม พ.ศ. 2534  ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด กรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ.2531ข้อ 6 กระทรวงศึกษาธิการ จึงดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ /กิ่งอำเภอ จำนวน 789 แห่งทั่วประเทศประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2536 โดย  นายปราโมทย์ สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสูงเนินเป็นลำดับที่ 19 ของจังหวัดนครราชสีมา  
   เมื่อ ปี พ.ศ.ต่อมาปี พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณจัดสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอสูงเนิน ซึ่งเป็นอาคารหลังปัจจุบัน 
 
  พ.ศ.2546 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสูงเนิน สังกัดจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน เปลี่ยนเป็น สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  
พ.ศ.2551 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน   (กศน.อำเภอสูงเนิน)    สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม  2551   
  

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน 
1.  นายนิรันดร์ ศรีสำอางค์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสูงเนิน
พ.ศ.2536  
ถึง  2548 
2.  นายสมาน ศิริพูนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน 
วันที่ 3  มิถุนายน  2548  ถึง 30 กันยายน  2552

3.  นางสายใจ สมสมัย  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน   
วันที่  9  พฤศจิกายน  2552  ถึงปัจจุบัน

 วิสัยทัศน์ 

        ประชาชนในอำเภอสูงเนิน  รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญา

        ร่วมมือ ตั้งใจ จริงใจ ให้บริการ ประสานเครือข่าย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน                    
          

บุคลากร กศน.อำเภอสูงเนิน                                                                                                  

 1.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

       นางสายใจ  สมสมัย

2.   ครู   จำนวน      3   คน       
      1. นางมยุรี  สุวรรณน้อย 
      2.นางสาวพักตร์วิมล   รอดสันเทียะ 
      3.
 นางชญาณี  ใหญ่สูงเนิน
3. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน     4    คน 
     1.  นายวันชัย เมษมานนท์ 
     2.  นายมานพ สะออนรัมย์   
     3.  นางสมฤดี วิมลศิลป์  
    4.  นางสาวเรณู ภูมิจันทึก  
4. ครู กศน.ตำบล     จำนวน   11  คน 
    
1.  น.ส.นภัส  ทำพันธุ์จักร์             ครู กศน.ตำบล กศน.ตำบลโคราช
     2. น.ส.จารุรักษ์  เจริญสูงเนิน      ครู กศน.ตำบล กศน.ตำบลเสมา
     3. นางลลิสษา   โจกตะคุ            ครูกศน.ตำบล  กศน.ตำบลหนองตะไก้

 
    4. น.ส.มณีรัตน์  สุวรรณวงศ์        ครูกศน.ตำบล  กศน.ตำบลนากลาง
     5.
นายนิคม   เขียนสูงเนิน          ครูกศน.ตำบล  กศน.ตำบลบุ่งขี้เหล็ก
     6. นางสาวนงเยาว์  จะสูงเนิน      ครูกศน.ตำบล  กศน. ตำบลโนนค่า
     7. นางสาวสมรัก  จงเทพ            ครูกศน.ตำบล  กศน.ตำบลกุดจิก
     8. นางสาวพจนา  เสือสูงเนิน      ครูกศน.ตำบล  กศน.ตำบลสูงเนิน
     9. นางสาวแพรว    ภูมิจันทึก      ครูกศน.ตำบล   กศน.ตำบลมะเกลือเก่า  
   10.  นางสาวรำพึง 
แย้มสูงเนิน     ครูกศน.ตำบล  กศน.ตำบลมะเกลือใหม่
   11. นางสาวนพวรรณ  สิงห์น้อย    ครูกศน.ตำบล  กศน.ตำบลโค้งยาง
  5.  ครูศูนย์การเรียนชุมชน  จำนวน  3  คน
    1.  นางสาวสุวดี   เทียมโคกกรวด  
 ครูศูนย์การเรียนชุมชนสูงเนิน

    2.  นายพัทธนบดินทร์  ฉิมใหม่     ครูศูนย์การเรียนชุมชนมะเกลือเก่า

    3. นางสาวชลธิ    รุ้งเป้า    ครูศูนย์การเรียนชุมชนซีเกท

6.  ครูประจำกลุ่ม  ปวช.      จำนวน     2   คน
   1. นายวันชัย  พฤกษาชีพ 
  
2.  นางสาวสุดาพร   ขำเขว้า

7. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด    จำนวน     1   คน  
    นางสาวประภาพร   เนยสูงเนิน
                                                                                                                   

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
ตำบลสูงเนิน  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์ /โทรสาร  0-4441-9044 
Sung_noen@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01