[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

10 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอวังน้ำเขียว ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาส\"วันสงกรานต์\" ณ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอวังน้ำเขียว ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาส\"วันสงกรานต์\" ณ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
10 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว พร้อมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอวังน้ำเขียว รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว พร้อมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอวังน้ำเขียว รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
2 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว ร่วมการประชุม เลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต ๓
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว ร่วมการประชุม เลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต ๓ ทั้งนี้ นายเชิดชัย กลึงพุดชา ได้รับคัดเลือกเข้าประชุมเพื่อเสนอรายชื่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะ
30 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอวังน้ำเขียว จัดโครงการพัฒนาบุคลากร \"การใช้เทคโนโลยี ในงานประกันคุณภาพการศึกษา\"
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว จัดโครงการพัฒนาบุคลากร \"การใช้เทคโนโลยี ในงานประกันคุณภาพการศึกษา\" โดยมี นายจักกฤษณ์ อินทสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุไผ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ บ้านต้นไม้รีสอร์ท ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จ
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีงานบวงสรวงท้าวสุรนารี อำเภอวังน้ำเขียว ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอวังน้ำเขียว ร่วมพิธีงานบวงสรวงท้าวสุรนารี อำเภอวังน้ำเขียว ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อและองค์การบริหาร
24 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ ศส.ปชต.เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเนิน การตามค่นิยมวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ ศส.ปชต.เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเนิน การตามค่นิยมวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมการประชุมกรรมการ ศส.ปชต.ในหมู่บ้านไม่ขายเสียงในวันที่ ๒๔ มีนาคม พศ.๒๕๖๔ Korat Hall ๑
24 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (ครู ค)
นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (ครู ค) ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
9 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดจ้างช่างซ่อมบำรุงศาลาองค์พระพุทธรูป
วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายเชิดชัย กลึงพุดชา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว จัดจ้างช่างซ่อมบำรุงหลังคาศาลาองค์พระพุทธรูปที่ชำรุด ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ประจำศูนย์ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว และเปลี่ยนเป็นหน้าจั่วทรงไทย ให้ดูสวยงามยิ่งกว่าเดิม
9 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับภูมิทัศน์รอบสำนักงาน
วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียวนำคณะครู บุคลากร ทำความสะอาด ตัดหญ้ารอบอาคารสำนักงาน ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ สำนักงาน เพื่อความเรียบร้อย สวยงาม โดยได้รับความอนุเคราะห์รถกระเช้าตัดตันไม้และ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลศาลเจ้าพ่อ
9 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอวังน้ำเขียวร่วมแสดงความยินดีกับนายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอวังน้ำเขียวคนใหม่
วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว นำคณะครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอวังน้ำเขียว คนใหม่ซึ่งย้ายมาจากอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
8 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 มีนาคม 2564 นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอวังน้ำเขียว ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N -NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอวังน้ำเขียว ในระด
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว มอบหมายให้ นางปัฐมาภรณ์ ทองธีระ ครู คศ.1 เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ภายในงานมีการมอบรางวัล ศิษย์เก่า กศน.ดีเด่น
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม
วันนี้ 1 มี.ค.64 เวลา นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมี นายเสกสรร จันวงษา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอวังน้ำเขียว เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอำเภ
25 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายอบรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการใช้พลังงานทดแทน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอวังน้ำเขียว จัดโครงการค่ายอบรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การใช้พลังงานทดแทน โดยมี นายชรินทร์ ทำดี เป็นวิทยากรให้ความรู้แปรปผลไม้อบแห้งโดยใช้แสงอา
25 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 5 ส
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชิดชัย กลึพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอวังน้ำเขียว ทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารสำนักงาน ให้น่อยู่นเรียนรู้ยิ่งขึ้นพร้อมรับบริการประชาชน
22 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอวังน้ำเขียว
ันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว มอบหมายให้ นางสาวอำภา บุตรเงิน ครู กศน.ตำบล ร่วมประชุมการจัดงานบวงสรวงอนุสาววรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอวังน้ำเขียว ประจำปื ๒๕๖๔และการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล/อำเภอ ณ ห้องประชุ
16 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันครู
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารและคณะครู กศ.อำเภอวังน้ำเขียว ได้รับรางวัลเนื่องใน โอกาส\"วันครู\"ครั้งที่ 65 ประจำ 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1 นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผู้บริหารสถานศึกษาดี
15 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอวังน้ำเขียว
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชิดชัย กลึพุดชา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว มอบหมายให้ นางสาวอำภา บุตรเงิน ครู กศน.ตำบลร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน พื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564
2 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอวังน้ำเขียว
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียวมอบหมายให้ นางปัฐมาภรณ์ ทองธีระ ข้าราชการครู คศ.1 เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564 ณ หอประชุมอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
2 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอวังน้ำเขียว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผอกศน.อำเภอวังน้ำเขียว มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลวังน้ำเขียวเข้าร่วมประชุม โดยมีท่านศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา/ ศึกษานิเทศก์จังหวัด/กอ.รมน.และกลุ่มงานลูกเสือประชุมชี้แจง อธิบายแนวทางในเรื่องการจัดกิจกรรมโครงกา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอวังน้ำเขียว
ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี  ตำบลวังน้ำเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4422-8615 
โทรสาร  0-4422-8615
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01